Disclaimer

The owner of this website cannot be held responsible for the content of other websites, articles or any other information referred to or referring to this website, or files linked to this website. Any liability for any direct or indirect damage suffered as a result of a visit to this or another website or otherwise is excluded. The owner does not accept any liability with regard to possible inaccuracies or incorrect data of the displayed, both on this website and other information as described above. The disclaimer applies to the user or visitor of this website currently being viewed. By opening, viewing or using, you agree with the contents of this disclaimer.

De eigenaar van deze website kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van andere websites, artikelen of enige andere informatie waarnaar wordt verwezen, of die verwijzen naar deze website, of bestanden die aan deze website zijn gekoppeld. Iedere aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan deze of een andere website of anderszins, wordt uitgesloten. De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot mogelijke onjuistheden of niet correcte gegevens van het getoonde, zowel op deze website als van andere informatie zoals hierboven is omschreven.
De disclaimer is van toepassing op de gebruiker of bezoeker van deze website die thans wordt bekeken. Door het openen, bekijken of gebruiken wordt ingestemd met de inhoud van deze disclaimer.